Zaproszenie na konferencję PTTMMH

Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym wraz z Katedrą Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zapraszają na VII Międzynarodową Konferencję Naukową. Odbędzie się ona w dniach 1 – 2 kwietnia 2016 roku w Sierosławiu.

 

Temat przewodni: BÓLE GŁOWY, TWARZY, POŁĄCZENIA GŁOWOWO-SZYJNEGO ORAZ INNE OBJAWY CHOROBOWE ODCZUWANE W OBRĘBIE TYCH STRUKTUR – PATOGENEZA, BADANIA DODATKOWE (W TYM OBRAZOWE), TERAPIA

 

Dolegliwości w obrębie szyi, głowy i twarzy należą do powszechnych skarg zgłaszanych przez chorych w praktyce klinicznej, a zarazem jednymi z najtrudniejszych – tak w diagnostyce, jak i w leczeniu. Ten stan rzeczy wydaje się tłumaczyć złożoność anatomiczno-czynnościowa narządów i układów szyi i głowy, narządu ruchu, układu nerwowego, narządów zmysłów, układu oddechowego, układu pokarmowego, układu endokrynologicznego i in. Tak, więc schorzenia głowy i szyi są przedmiotem zainteresowań szeregu specjalistów. Taka interdyscyplinarna konferencja daje możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń: neurologów, neurochirurgów, okulistów, laryngologów, stomatologów, ortodontów, endokrynologów, gastrologów, angiologów, radiologów, fizjoterapeutów i innych specjalistów medycyny klasycznej ze specjalistami medycyny czynnościowej. Zaburzenia czynności, bowiem, wyrażone patologiczną czynnościowo aktywnością tkankową, mogą generować dolegliwości i objawy chorobowe bez uchwytnych w badaniach dodatkowych przyczyn organicznych. Według naszych szacunków oraz danych z literatury światowej to aż ok. 80% wszystkich dolegliwości chorobowych (skarg), z powodu, których zgłaszają się pacjenci do lekarza. Ponadto patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa najczęściej też towarzyszy chorobom organicznym. Jej obecność jest, zatem powszechna. Co bardzo ważne ta patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa nie jest widoczna w uznawanych za obiektywne współczesnych badaniach medycznych dodatkowych. Nie są, więc rozpoznawane i przez to uwzględniane w klasycznym postępowaniu leczniczym. Ten stan bardzo często komplikuje rozumienie istoty patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej (czyli jej patogenezy), utrudnia jej zbadanie, diagnozę oraz cały proces postępowania leczniczego, który bez tego często okazuje się nieskuteczny. Pojawił się paradoks, którego istota polega na tym, że: − cierpiący z powodu patologicznej czynnościowo aktywności tkankowej wydaje się być, z powodu braku potwierdzeń w obiektywnych badaniach dodatkowych, pozornie zdrowym − jeśli przyczyny zaburzeń czynnościowych są nierozpoznawane, to ich następstwa leczy się tylko objawowo, co nie daje szans na pełny sukces terapeutyczny − chory się leczy, ale nie zdrowieje, praktycznie okresowo cierpi całe życie na różne dolegliwości, itd. Ten stan jest ugruntowany powagą Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) oraz koniecznością przestrzegania standardów, które nie uwzględniają przyczyn czynnościowych. W klasyfikacji tej nie ma miejsca na zaszeregowanie chorób czynnościowych, ponieważ, jak dotąd, nie dają się one sklasyfikować. Każdy czynnościowy proces chorobowy jest całkowicie indywidualny i niepowtarzalny. Medycyna klasyczna jest niezbędna w ratowaniu życia oraz w leczeniu chorób organicznych. W tym zakresie odnotowujemy jej wspaniały rozwój i niezwykłe dokonania oraz sukcesy. Musi jednak znaleźć przestrzeń na zainteresowanie się chorobami czynnościowymi, choćby tylko z tego powodu, iż jak dotąd nie zbadano na ile patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa może inicjować procesy organiczne chorób.

 

Ideałem byłoby gdyby każdy ze specjalistów medycyny oficjalnej był jednocześnie ekspertem medycyny czynnościowej, choćby tylko w zakresie umiejętności różnicowania pomiędzy przyczynami organicznymi a czynnościowymi choroby lub współistnienia tych przyczyn. Z pewnością każdy ze specjalistów w swojej codziennej praktyce leczniczej, spotkał się z takimi chorymi, których objawów chorobowych nie był w stanie sklasyfikować w obowiązujących granicach standardów. W konsekwencji pacjenci często słyszą: niemożliwe, że pani, pan skarży się na „to” – nie ma takiej jednostki chorobowej. Zatem wyżej wspomniane umiejętności różnicowania okazują się niezbędne do wdrożenia skutecznego postępowania diagnostycznego oraz leczniczego. Taka całość to przecież MEDYCYNA. Nasza multidyscyplinarna Konferencja stwarza doskonałą okazję poznania wspomnianej problematyki z perspektywy i doświadczeń wielu różnych specjalności medycznych, a w tym szczególnie z perspektywy konieczności całościowego i jednoczesnego spojrzenia na przyczyny organiczne oraz czynnościowe choroby. W świetle doświadczeń można przyjąć, iż narząd ruchu jest sferą integrującą osobowość. Jego dysfunkcje przenosząc się na układ wegetatywny mogą zaburzać czynność całego organizmu. Badanie przyczyn tych dysfunkcji może dać odpowiedź jak rozwiązać problem zdrowotny danego chorego. W tym celu można wykorzystywać badania obrazowe narządu ruchu. Stosowane jednak obecnie interpretacje tych badań w niewielkim tylko zakresie opisują zaburzenia funkcji, głównie skupiają się na ocenie struktury. Uzupełnienie oceny strukturalnej o interpretację czynnościową (w tym czynności statycznych) jest cennym źródłem dodatkowych informacji o przyczynach objawów chorobowych. Z tego powodu jedną z sesji Konferencji poświęcono interpretacji obrazowych badań narządu ruchu, gdzie, przede wszystkim w badaniach rentgenowskich, można pośrednio zobaczyć miejsca o zmniejszonej odporności na przeciążenie. Tam właśnie najczęściej powstaje patologiczna czynnościowo aktywność tkankowa, jako bezpośrednie źródło czynnościowych objawów chorobowych. Temat sesji to: „Objawy chorobowe w zespołach odkręgosłupowych a badania obrazowe wykorzystywane w różnych specjalnościach medycznych”.

 

Gorąco zachęcamy do uczestniczenia w Konferencji zarówno w formie biernej a szczególnie czynnej. Termin zgłaszania prac do wygłoszenia na Konferencji: − tematy wystąpień oraz warsztatów do 30 października 2015r. − słowa kluczowe oraz streszczenia tematów do 30 listopada 2015r. Tematy wystąpień będą po zgłoszeniu oraz po przyjęciu przez Komitet Naukowy Konferencji podawane do wiadomości zainteresowanych na stronie Towarzystwa: www.pttmmh.pl Skład Komitetu Naukowego Konferencji podany zostanie w następnym komunikacie.

 

Komitet Organizacyjny:

dr n. med. Aneta Klimberg

prof. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski

mgr Katarzyna Polańska-Bebejewska

dr n. wf. Andrzej Rakowski

dr n. med. Janina Słobodzian-Rakowska

 

Biuro Konferencji:

mgr Katarzyna Polańska-Bebejewska

mgr Violetta Pieczyńska Grażyna Olejniczak

biuro@ctmrakowski.pl tel. 61 814 79 00

 

 

 

Sensacyjna wiadomość z Australii
Po prelekcji w Artemisie w Mielcu